Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

101 lines
3.5KB

 1. {-# OPTIONS -XTypeSynonymInstances #-}
 2. module Lambda (
 3. Term (..),
 4. store, storeInt,
 5. command, callresult, loop,
 6. printMove
 7. ) where
 8. import Eval
 9. import System.IO
 10. import Text.ParserCombinators.ReadP
 11. import Data.Char
 12. import Control.Monad
 13. data Term = Const Int | Prim Card | Seq Term Term | Apply Term Term
 14. ptConst :: ReadP Term
 15. ptConst = readS_to_P reads >>= return . Const
 16. ptPrim = do
 17. c <- pCard
 18. return $ Prim c
 19. ptGroup = do
 20. char '('
 21. t <- ptTerm
 22. skipSpaces; char ')'
 23. return t
 24. ptEnd = eof <++ do
 25. c:_ <- look
 26. when (isAlphaNum c || c == ';' || c == '(') pfail
 27. ptApply f = do
 28. skipSpaces
 29. (ptEnd >> return f) <++
 30. (char ';' >> ptTerm >>= \g -> return $ Seq f g) <++
 31. (ptTerm1 >>= \x -> ptApply (Apply f x))
 32. ptTerm1 = skipSpaces >> (ptConst <++ ptPrim <++ ptGroup)
 33. ptTerm = ptTerm1 >>= ptApply
 34. instance Show Term where
 35. show (Const i) = show i
 36. show (Prim c) = show c
 37. show (Seq f g) = show f ++ ";" ++ show g
 38. {- show (Apply f (Const i)) = show f ++ " " ++ show i
 39. show (Apply f (Prim c)) = show f ++ " " ++ show c-}
 40. show (Apply f x) = show f ++ "(" ++ show x ++ ")"
 41. instance Read Term where
 42. readsPrec _ = readP_to_S ptTerm
 43. cI = Prim Card_I
 44. cGet n = Apply (Prim Card_Get) (Const n)
 45. cPut = Prim Card_Put
 46. cS [f, g] = Apply (Apply (Prim Card_S) f) g
 47. cS [f, g, x] = Apply (Apply (Apply (Prim Card_S) f) g) x
 48. cK x = Apply (Prim Card_K) x
 49. cInc i = Apply (Prim Card_Inc) (Const i)
 50. cDec i = Apply (Prim Card_Dec) (Const i)
 51. cAttack [i, j] = Apply (Apply (Prim Card_Attack) (Const i)) (Const j)
 52. cAttack [i, j, n] = Apply (Apply (Apply (Prim Card_Attack) (Const i)) (Const j)) (Const n)
 53. cHelp [i, j] = Apply (Apply (Prim Card_Help) (Const i)) (Const j)
 54. cHelp [i, j, n] = Apply (Apply (Apply (Prim Card_Help) (Const i)) (Const j)) (Const n)
 55. cCopy i = Apply (Prim Card_Copy) (Const i)
 56. cRevive i = Apply (Prim Card_Revive) (Const i)
 57. cZombie i x = Apply (Apply (Prim Card_Zombie) (Const i)) x
 58. test1 = cAttack [9, 8, 4000]
 59. storeInt :: Int -> Int -> [Move]
 60. storeInt pos = _store where
 61. _store :: Int -> [Move]
 62. _store 0 = [MoveLeft Card_Zero pos, MoveRight pos Card_Zero]
 63. _store n = if (n `mod` 2 == 0) then _store (n `div` 2) ++ [MoveLeft Card_Dbl pos] else _store (n-1) ++ [MoveLeft Card_Succ pos]
 64. command (Apply f x) = Apply (Apply (Prim Card_S) (Apply (Prim Card_K) f)) (Apply (Prim Card_K) x)
 65. callresult t = cS [t, cI]
 66. loop :: Term -> [Move]
 67. loop cmd = store 0 (cS [cmd, callresult $ Prim Card_Get]) ++ c1 where
 68. c1 = copyTo 1 0 ++ (MoveRight 0 Card_Zero):c1
 69. copyTo :: Int -> Int -> [Move]
 70. copyTo src dst = if (src == dst) then [] else storeInt dst src ++ [MoveLeft Card_Get dst]
 71. store :: Int -> Term -> [Move]
 72. store pos (Const n) = storeInt pos n
 73. store pos (Apply (Prim c) t) = store pos t ++ [MoveLeft c pos]
 74. store pos (Apply (Const 0) t) = store pos t ++ [MoveLeft Card_Zero pos]
 75. store pos (Apply t (Prim c)) = store pos t ++ [MoveRight pos c]
 76. store pos (Apply t (Const 0)) = store pos t ++ [MoveRight pos Card_Zero]
 77. store pos (Prim c) = [MoveLeft Card_Zero pos, MoveRight pos c]
 78. store pos (Seq a b) = store pos (Apply (Apply (Apply (Prim Card_S) a) b) (Prim Card_Zero))
 79. store pos (Apply a b) = if (pos == 0) then store 1 (Apply a b) ++ copyTo 1 0 else store pos a ++ store (pos+1) b ++ copyTo (pos+1) 0 ++ [MoveLeft Card_K pos, MoveLeft Card_S pos, MoveRight pos Card_Get, MoveRight pos Card_Zero]
 80. printMove :: Move -> IO ()
 81. printMove (MoveLeft c pos) = putStr ("1\n" ++ show c ++ "\n" ++ show pos ++ "\n") >> hFlush stdout
 82. printMove (MoveRight pos c) = putStr ("2\n" ++ show pos ++ "\n" ++ show c ++ "\n") >> hFlush stdout
 83. main = (mapM_ printMove $ loop (Prim Card_Dec)) >> mapM_ (const getLine) [0..]